Home Καταστατικό του Συλλόγου

Καταστατικό του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1o   IΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ
1.Ιδρύεται στη Θήβα του νομού Βοιωτίας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία <<Σύλλογος Σαρακατσαναίων Επαρχίας Θήβας-Τα Κονάκια>>, με έδρα τη Θήβα.


ΑΡΘΡΟ 2o ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1.Η ανάδειξη και καταγραφή, η διατήρηση και προστασία, η προβολή και διάδοση της Σαρακατσάνικης Παράδοσης και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσαναίων, καθώς και η προαγωγή και βελτίωση του πνευματικού, κοινωνικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, όπως και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής αυτών.
2.Επίσης η υποβοήθηση της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης και ευεξίας των νέων από τα μέλη του είναι στις επιδιώξεις του.
3.Δεδομένης και της κοινωνικής αποστολής του Συλλόγου, δύναται να χορηγεί βοηθήματα σε αναξιοπαθούσες οικογένειες.


ΑΡΘΡΟ 3o ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1.Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από το Σύλλογο με κάθε νόμιμο μέσο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων του Συλλόγου κατά τρόπο αποτελεσματικό μπορεί να ιδρύει, εγκαθιστά και φυσικά οργανώνει, τμήματα και παραρτήματα αυτού, διοικούμενα από επιτροπές.


ΑΡΘΡΟ 4o ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Σ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1.Ο Σύλλογος είναι μεν ανεξάρτητη και αυτοτελής οργάνωση, βρίσκεται όμως σε στενή οργανωτική επικοινωνία και αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων.
2.Δύναται επίσης να συνεργαστεί με οποιαδήποτε οργάνωση του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφ ΄ όσον κάποιο τμήμα του έχει ανάλογες δραστηριότητες με την εν λόγω οργάνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 5o ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.Ο Σύλλογος έχει ως βασικό σήμα και σφραγίδα κυκλική, <<το Κονάκι>>, την πατροπαράδοτη-πανάρχαια κατοικία των Σαρακατσαναίων, μπροστά στο οποίο υπάρχει μία Σαρακατσάνα που γνέθει και γύρω της τις λέξεις <<Σύλλογος Σαρακατσαναίων Επ. Θήβας-Τα Κονάκια-έτος ιδρύσεως 1991>>.
2.Κάθε ένα από τα τμήματα του Συλλόγου ανάλογα με την δραστηριότητα που αναπτύσσει μπορεί να έχει ως σήμα/σφραγίδα επιπλέον στοιχεία στο βασικό σήμα ή άλλο σήμα.
3.Ο Σύλλογος εορτάζει την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου.


ΑΡΘΡΟ 6o ΜΕΛΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι το επιθυμούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Τα μέλη διακρίνονται σε:  α) ιδρυτικά,      β) τακτικά,       γ) δόκιμα.
2.Ιδρυτικά τακτικά μέλη είναι οι συγκεντρωθέντες και συντάξαντες την Ιδρυτική Διακήρυξη της 28/2/1991, οι οποίοι αναφέρονται κατ ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στον συνημμένο στο παρόν καταστατικό ονομαστικό κατάλογο.
3.Δόκιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι είναι από έξι (6) έως δεκαοχτώ (18) ετών, χωρίς να απαιτείται να έχουν Σαρακατσάνικη Καταγωγή.
4.Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και κατάγονται από γονείς Σαρακατσάνους ή από τον ένα απ ΄ αυτούς ή είναι γαμπροί ή νύφες σε έλκουσα ή έλκοντα την καταγωγή από την Σαρακατσάνικη Γενιά, καθώς και οι χρηματίσαντες δόκιμα μέλη του Συλλόγου.
5. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο και έγκριση της από αυτό η οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ειδικά για τα δόκιμα μέλη απαιτείται και έγγραφη συγκατάθεση ενός από τους κηδεμόνες των. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως τακτικό ή δόκιμο μέλος του Συλλόγου αντίστοιχα, την δέκατη ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης και παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εγγραφή αυτή ενημερώνεται από τον Γεν. Γραμματέα το βιβλίο  πρακτικών και το βιβλίο μελών του Συλλόγου.
6.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή ή όχι του αιτούντα ως μέλους του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 7o ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Φίλοι του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να μετέχουν στις δραστηριότητες  και στα τμήματα του Συλλόγου, χωρίς να απαιτείται να έχουν Σαρακατσάνικη Καταγωγή.
2.Για την εγγραφή τους ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6.
3.Οι φίλοι του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, μπορούν όμως να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, έχοντας συνάμα το δικαίωμα λόγου σε όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο.
4.Οι φίλοι του συλλόγου μετέχουν ισόνομα με τα μέλη του σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.
5.Φίλος του Συλλόγου μπορεί να είναι μέλος σε επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού.
6.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τo δικαίωμα να καθορίσει μηνιαία ή ετήσια ειδική συνδρομή για τους φίλους του Συλλόγου ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των τμημάτων στα οποία αυτοί μετέχουν. Επίσης μπορεί να καθορίσει για ειδικές κατηγορίες φίλων μειωμένη συνδρομή.
7.Φίλος του Συλλόγου δύναται να εγγραφεί ως τακτικό μέλος του Συλλόγου αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση.
8.Κάθε φίλος του Συλλόγου οφείλει να αποδέχεται και να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 9 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8o ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Αθλητές του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το  6o έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να μετέχουν και να αγωνίζονται στα αθλητικά τμήματα του συλλόγου, χωρίς να απαιτείται να έχουν Σαρακατσάνικη Καταγωγή.
2.Για την εγγραφή τους απαιτείται ειδική αίτηση προς την ανάλογη με το αθλητικό τμήμα ομοσπονδία, καθώς και έγγραφη συγκατάθεση ενός από τους κηδεμόνες των για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας τους.
3.Οι αθλητές του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4.Αθλητής του Συλλόγου μπορεί να είναι συγχρόνως δόκιμο μέλος ή φίλος αντίστοιχα και να μετέχει ισόνομα σε όλες τις δραστηριότητες και τα τμήματα του Συλλόγου.
5.Ειδικότερα οι αθλητές του Συλλόγου υπάγονται και στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικού Νόμου.
6.Οι αθλητές του Συλλόγου δεν υπόκεινται σε τακτική συνδρομή.
7.Όλοι οι αθλητές του Συλλόγου πρέπει να σέβονται και να τηρούν όσα αναφέρονται στη παράγραφο 9 του άρθρου 9 του Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 9o ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1.Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Σ., την συμμετοχή στις επιμέρους επιτροπές, και στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. (άρθρο 9, παράγραφος 4 &5 &6)
2.Η ιδιότητα του μέλους ούτε μεταβιβάζεται, ούτε είναι δυνατό να εκφραστεί με αντιπρόσωπο.
3.Όλα τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει μειωμένη συνδρομή για ειδικές κατηγορίες μελών.
4.Μέλη των επιμέρους επιτροπών (όπως προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού) μπορούν να γίνουν μόνο τα τακτικά μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου.
5.Μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν.
6.Μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία κατάγονται από πατέρα ή μητέρα Σαρακατσάνους, είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, και εφόσον είναι Έλληνες πολίτες, έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στα Διοικητικά Όργανα του Συλλόγου ή ως αντιπρόσωποι του Συλλόγου στην Π.Ο.Σ.Σ.
7.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τακτική ή έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση πάγιων ή έκτακτων αναγκών, που μπορεί να είναι μειωμένη για ειδικές κατηγορίες μελών.
8.Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα και όποτε θελήσει χωρίς καμία οικονομική ή άλλη σχετική απαίτηση από την περιουσία του Συλλόγου.
9.Κάθε μέλος θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να υπακούει στις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικά θα πρέπει να μην αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 10ο   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι τα παρακάτω:
1.Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών που απαρτίζεται από τα τακτικά ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με το Καταστατικό.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη που έχουν τα παρακάτω αξιώματα: 1) Πρόεδρος 2) Α’ Αντιπρόεδρος  3) Β’ Αντιπρόεδρος  4) Γενικός Γραμματέας  5) Ταμίας  6) Απλά Μέλη.
3.Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Συλλόγου ή οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γεν .Γραμματέα και τον Ταμία.
4.Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ. Επ.) του Συλλόγου ή οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη.
5.Η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης είναι δύο (2) έτη.

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από τα μέλη του Δ.Σ, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
2.Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη των διοικητικών οργάνων, των επιτροπών και στους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Σ.Σ ή σε άλλες οργανώσεις, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Το ύψος αυτής της αποζημίωσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12ο  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου.
2.Αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
3.Συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο από το Δ.Σ. (κατά προτίμηση μέσα στους τρεις τελευταίους  μήνες κάθε έτους).
4.Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει το Δ.Σ. ή είκοσι (20) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα μέλη με σχετικό αίτημα προς το Δ.Σ. Στο αίτημα για σύγκληση Γ.Σ. αναγράφονται με σαφή τρόπο τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα για σύγκληση Γ.Σ. το οποίο υποχρεούται να ικανοποιήσει μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την ημερομηνία της υποβολής του.
5.Η ενημέρωση των μελών για την σύγκληση Γ.Σ. γίνεται με ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά μέλη.
6.Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφή τρόπο η ημέρα, η ώρα σύγκλησης, ο τόπος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρεωτικά θέματα των τακτικών Γ.Σ. είναι ο οικονομικός-διοικητικός απολογισμός, προϋπολογισμός-προγραμματισμός, καθώς και η υποβολή της διαχειριστικής έκθεσης του έτους από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη μπορούν να εισηγηθούν θέματα για συζήτηση στη Γ.Σ. εφόσον τα υποβάλλουν εγκαίρως στο Δ.Σ. Δεν επιτρέπεται να συζητηθούν θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
7.Η Γ.Σ.  παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα του συλλόγου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Αποφασίζει για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Σ.  και όπου αλλού απαιτείται. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την διάλυση του Συλλόγου, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής  από κάθε ευθύνη και εγκρίνει τους απολογισμούς, προϋπολογισμούς, προγραμματισμούς. Γενικά παίρνει αποφάσεις που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό του Συλλόγου.
8.Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν στην πρώτη (1η) σύγκληση της είναι παρόντα τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία επαναλαμβάνεται η Γ.Σ. την επόμενη μέρα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, και με τα ίδια ακριβώς θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην επαναληπτική Γ.Σ., ύστερα από παρέλευση μισής ώρας από τη προκαθορισμένη ώρα  σύγκλισης τα παριστάμενα μέλη αποτελούν νόμιμη απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι θα υπερβαίνουν τα είκοσι (20). Αν τα παριστάμενα μέλη δεν υπερβαίνουν τα είκοσι συγκαλείται δεύτερη (2 η ) επαναληπτική Γενική Συνέλευση με την ίδια διαδικασία. Κατά την 2η  επαναληπτική Γ.Σ. η απαρτία σχηματίζεται οσαδήποτε ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και αν παρίστανται.
9.Την ευθύνη για τον συντονισμό των Γ.Σ. έχει η Εκτελεστική Επιτροπή .Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών χωρίς να προσμετρούνται οι λευκές και οι άκυρες ψήφοι .Σε περίπτωση που κρίνονται πάνω από δύο (2) προτάσεις και δεν πάρει καμία την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συν ένας, τότε γίνεται νέα ψηφοφορία στην οποία μετέχουν οι δύο (2) προτάσεις που πλειοψήφησαν. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά με ανάταση των χεριών, εκτός από τις αρχαιρεσίες ή θέματα προσωπικά που η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μέλος έχει μόνο μία (1) ψήφο. Τυχόν ενστάσεις για την εγκυρότητα της Γ.Σ. υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 13ο   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό, το Δ.Σ. του Συλλόγου συμπληρώνοντας διετή θητεία, προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει την διοίκηση του Συλλόγου μετά την συγκρότηση του σε σώμα και με τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Δεν επιτρέπεται εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες γνωματεύουν αρμόδια δικαστικά όργανα, η παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης πέραν των δύο ετών.
2.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το απλό πλειοψηφικό σύστημα, με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα στοιχεία των υποψηφίων (επώνυμο-όνομα-πατρώνυμο) καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σε ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο.
3.Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που παίρνει κάθε υποψήφιος. Η σειρά εκλογής καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται από τη εφορευτική επιτροπή κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 14ο  ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.Κάθε δύο χρόνια προκηρύσσεται η εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. του συλλόγου κατά την οποία τίθενται για έγκριση οι διοικητικοί και οικονομικοί απολογισμοί του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, εκλέγεται εφορευτική επιτροπή και διεξάγονται οι αρχαιρεσίες.
2.Προηγείται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης. Στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την διαχειριστική έκθεση του έτους και κατόπιν γίνεται συζήτηση και τίθενται σε ψηφοφορία η έγκριση των απολογισμών.
3.Μετά τις όποιες αποφάσεις επί των απολογισμών ακολουθεί η εκλογή με ανάταση των χεριών τριμελούς εφορευτικής επιτροπής μεταξύ των παρόντων μελών της Γ.Σ.
4.Η εφορευτική επιτροπή οργανώνει την διαδικασία της ψηφοφορίας, ελέγχει και σφραγίζει την κάλπη, δημιουργεί ειδικό χώρο για την εξασφάλιση της μυστικότητας και της ακεραιότητας της ψηφοφορίας και στη συνέχεια καλεί τα μέλη να ψηφίσουν.
5.Για να ψηφίσει ένα μέλος θα πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύονται σαφέστατα τα προσωπικά του στοιχεία. Η εφορευτική επιτροπή αναζητά το όνομα του στις καταστάσεις του Συλλόγου και αφού γίνει επιβεβαίωση υπογράφει στην εκλογική κατάσταση και ψηφίζει.
6.Η ψηφοφορία γίνεται αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και διαρκεί από την λήξη της έως τη δύση του ηλίου, εκτός αν δοθεί παράταση από την εφορευτική επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 15ο   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
1.Τα μέλη του Συλλόγου που εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. συνέρχονται με πρόταση του μέλους που πλειοψήφησε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο για να συγκροτήσουν το Δ.Σ. σε σώμα.
2.Η συγκρότηση σε σώμα θεωρείται κανονική συνεδρίαση και απαιτείται η απουσία όλων των νεοεκλεγέντων μελών.
3.Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει συγκρότηση στην 1η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται κάθε φορά μέσα από πέντε (5) ημέρες το αργότερο. Αν δεν γίνει συγκρότηση σε πέντε (5) συνεδριάσεις τότε ο Σύλλογος κηρύσσει νέες αρχαιρεσίες που διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή που είχε εκλεγεί. Οι νέες αρχαιρεσίες γίνονται χωρίς την υποχρεωτική διεξαγωγή νέας Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά και πλήρως η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., η διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από το προηγούμενο Δ.Σ., που χειρίζεται μόνο τα κατεπείγοντα και μη χρήζοντα καμία αναβολή θέματα .
5.Οι τρείς (3) πρώτοι επιλαχόντες κατά τις εκλογές θεωρούνται αναπληρωματικοί για αναπλήρωση θανόντος, παραιτηθέντος ή απομακρυνθέντος  μέλους του Δ.Σ. διαρκούσης της θητείας αυτού.
ΑΡΘΡΟ 16ο   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή με αίτημα του 1/3 των μελών του. Η παρουσία των μελών του στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική.
2.Οι προσκλήσεις σε συνεδρίαση γίνονται πάντοτε από τον Πρόεδρο, που ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα πέντε(5) από τα εννέα (9) μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.Για την συνεδρίαση ενημερώνεται από τον Γενικό Γραμματέα το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 17ο   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Το Δ.Σ. έχει την γενική διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας του Συλλόγου, κατευθύνει το έργο και την πολιτεία αυτού σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2.Ασκεί πλήρη έλεγχο στην εκτελεστική επιτροπή, καθώς και σε κάθε επιτροπή που διορίζεται από αυτό.
3.Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του και την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
4.Καταρτίζει του προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους καθώς και τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και τους υποβάλλει προς έγκριση στην Γεν. Συνέλευση.
5.Υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της πολιτείας όποτε απαιτείται τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς  σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και τις απορρέουσες υποχρεώσεις και διαδικασίες.
6.Αποφασίζει για την απονομή των ηθικών αμοιβών, που προβλέπονται από το Καταστατικό.
7.Εγκρίνει την σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων και δανείων.
ΑΡΘΡΟ 18ο   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
1.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις του με οποιαδήποτε αρχή, πολιτειακή, δικαστική, στρατιωτική, διοικητική, αθλητική κλπ., εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση για όσα έγιναν στο έτος που πέρασε. Συνυπογράφει με τον γεν. γραμματέα έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων και δικόγραφα, και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων. Ο Πρόεδρος αποτελεί δικαιωματικά μέλος κάθε επιτροπής διορισμένης από το Δ.Σ., εκτός της επιτροπής εκλογών.
2.Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όποτε χρειασθεί σε όλες του τις αρμοδιότητες  και αυτόν αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Στους αντιπροέδρους ανατίθενται και ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ.
3.Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί το μητρώο μελών του Συλλόγου, το Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τα αρχεία και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου. Διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4.Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, τις αποδείξεις με τις οποιεσδήποτε εισπράξεις και ενεργεί όλες τις οικονομικές δοσοληψίες. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις αποδείξεις, τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τις καταστάσεις ταμειακής κίνησης κάθε έξι μήνες. Σε κάθε συνεδρίαση κάνει ενημέρωση για την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση του συλλόγου. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το χρηματικό ποσό που μπορεί να έχει για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό κατατίθεται σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες. Αναλήψεις καταθέσεων γίνονται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία.
5.Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου είναι δυνατό να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Η Ε.Ε. η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία, αποτελεί το συντονιστικό όργανο της διοίκησης του Συλλόγου και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
2.Η Ε.Ε. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα ο Πρόεδρος και δύο τουλάχιστον μέλη της.
3.Μελετά και επεξεργάζεται όλα τα θέματα του Συλλόγου και εισηγείται προς το Δ.Σ.
4. Συντονίζει τις δραστηριότητες του Συλλόγου παίρνοντας υπόψη τον κύκλο δραστηριότητας και τις προτάσεις των επιτροπών.
5.Παίρνει αποφάσεις για επείγοντα θέματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν έγκαιρα από το Δ.Σ.
6.Προσλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό.
7.Ασχολείται με όλα τα θέματα ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20ο   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2.Υποβάλλει την διαχειριστική έκθεση του έτους σε κάθε τακτική Γεν. Συνέλευση  και φυσικά στην εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. του Συλλόγου.
3.Το λογιστικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 21ο  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.Εκτός από τις επιτροπές που προβλέπονται από το άρθρο 10 μπορούν να συσταθούν με αποφάσεις του Δ.Σ. επιτροπές αποτελούμενες από τακτικά μέλη και φίλους οι οποίες θα προεδρεύονται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητα των επιτροπών αυτών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή εσωτερικός κανονισμός που εγκρίνεται από αυτό.
2.Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να προεδρεύει σε περισσότερες από δύο επιτροπές.
ΑΡΘΡΟ22ο   ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Ο Σύλλογος αποβλέποντας αποκλειστικά στην πραγματοποίηση των κατά το άρθρο 2 αναφερόμενων σκοπών του, αποκλείει απολύτως την ανάμιξη του σε κομματικές και δογματικές διαμάχες, απαγορεύεται δε ρητά οποιαδήποτε συζήτηση κομματική ή ενέργεια ικανή να δημιουργήσει την εντύπωση ότι προέρχεται από κομματική αιτία.
2.Επίσης απαγορεύεται και αποκλείεται η χρησιμοποίηση των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και της περιουσίας του Συλλόγου για τέτοιους σκοπούς. Εκείνος ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση αυτής της διάταξης, θα τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 23ο    ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Οι πόροι του Συλλόγου συνίσταται από: α) Τα δικαιώματα εγγραφής. β) Τις ετήσιες και έκτακτες εισφορές όπως καθορίζεται στα άρθρα 7 & 9. γ) Τις δωρεές, κληρονομιές, και γενικά κάθε οικονομική ενίσχυση από τα μέλη του Συλλόγου ή τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κρατικές αρχές. δ) τα εισοδήματα από την περιουσία ή τις δραστηριότητες του Συλλόγου. ε) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2.Οι πόροι του Συλλόγου διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου για αλλότριο σκοπό δύναται να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 24ο   ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Το Δ.Σ του Συλλόγου ανακηρύσσει:
1.Δωρητές, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό πεντηκονταπλάσιο έως εκατονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
2.Ευεργέτες, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό εκατονταπλάσιο μέχρι πεντακονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
3.Μεγάλους Ευεργέτες, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό πάνω από το πεντακονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
ΑΡΘΡΟ 25ο  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
1.Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε καμία εισφορά.
2.Η Γ.Σ. ανακηρύσσει επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου εκείνον ο οποίος με τις πράξεις του για το Σύλλογο έγινε πράγματι άξιος της τιμής αυτής.
3.Το όνομα του καθώς και τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών  αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στην αίθουσα του Συλλόγου.
4.Ο επίτιμος πρόεδρος και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, δικαιούνται όμως να παρευρίσκονται στις Γ.Σ.
5.Με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να απονέμονται στα μέλη του συλλόγου ή σε προσωπικότητες που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύλλογο και συνετέλεσαν στην προαγωγή κα ευόδωση των σκοπών του, ειδικές ηθικές αμοιβές.
ΑΡΘΡΟ 26ο   ΠΟΙΝΕΣ
1.Το Δ.Σ. σε περιπτώσεις παράβασης δύναται να επιβάλλει ποινή που μπορεί να είναι από απλή προφορική επίπληξη, μέχρι προσωρινή αφαίρεση της ιδιότητας του μέλους, ή του προσωρινού αποκλεισμού από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ή του προσωρινού αποκλεισμού για τους αθλητές από την χρησιμοποίηση τους στις ομάδες του Συλλόγου.
2.Πριν το Δ.Σ .αποφασίζει  για την τιμωρία των παραβατών τους καλεί σε απολογία και στη συνέχεια επιβάλλει ποινές που έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα.
3.Αποφάσεις για οριστική αποβολή από το Σύλλογο παίρνει μόνο η Γ.Σ .του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 27ο  ΒΙΒΛΙΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους τηρούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
Α. Μητρώο μελών. (τακτικών & δόκιμων)
Β. Πρακτικό συνεδριάσεων γεν. συνελεύσεων.
Γ. Πρακτικό συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου.
Δ. Εσόδων-Εξόδων
Ε. Περιουσιακών Στοιχείων
ΣΤ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων-Εξερχόμενων εγγράφων.
2.Ο Σύλλογος δύναται επίσης να τηρεί Μητρώο φίλων του Συλλόγου.
3.Για την πιο οργανωμένη και θεσμική λειτουργία του Συλλόγου μπορούν να εκδοθούν κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας.
4. Η εφαρμογή των κανονισμών ισχύει μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 28ο   ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της με πλειοψηφία τριών τετάρτων ¾ των παρόντων μελών. Τα παρόντα  μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον το μισό ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων
ΑΡΘΡΟ 29ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1.Το Καταστατικό αυτό όπως τροποποιήθηκε αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα και εγκρίθηκε από την Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου που έγινε στις 27/12/2000 και θα ισχύσει μετά από την έγκριση του από το αρμόδιο δικαστήριο.
2.Για τις πρώτες και μόνο αρχαιρεσίες και μετά την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προκηρύξει αρχαιρεσίες  πριν από τη λήξη της θητείας του.
ΑΡΘΡΟ 30ο
1.Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή είναι ασαφώς διατυπωμένο στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ., εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Ειδικότερα τα αθλητικά τμήματα υπόκεινται στις διατάξεις και ρυθμίσεις του εκάστοτε ισχύοντος Αθλητικού Νόμου.
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΑΣ <<ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ>>
+  1.Αλογάρης Θωμάς Παν.
+ 2.Βαρσάμης Ανδρέας Γεωργ.
3.Βαρσάμης Γεώργιος Δημ.
4.Βαρσάμης Παναγιώτης Σωτ.
5.Βλαχογιάννης Δημήτριος Χρ.
6.Βλαχογιάννης Θεόδωρος Χρ.
7.Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος Νικ.
8.Γρίβας Ηλίας Κων.
9.Δελής Νικόλαος Αθαν.
10.Δελής Πέτρος Βας.
11.Καρδαράς Θεόδωρος Γεωργ.
12.Καστανιάς Βασίλειος Εμμ.
13.Κουράντος Κωνσταντίνος Παν.
14.Κουτρούμπας Ιωάννης Αθαν.
15.Λιακουρίσιος Δημήτριος Κων.
16.Λιακουρίσιος Νικόλαος Κων.
17.Μάμαλης Ιωάννης Βας.
18.Ματάλας Αντώνιος Δημ.
+ 19.Ματσαγγούρας Ηλίας Θεοδ.
20.Ματσαγγούρας Κωνσταντίνος Γεωργ.
21.Ματσαγγούρας Σπυρίδων Γεωργ.
22.Μαυροματόπουλος Νικόλαος Γεωργ.
23.Μπαλατσός Γεώργιος Κων.
24.Παύλου Κωνσταντίνος Παν.
25.Τσακανίκας Αναστάσιος Ηλ.
26.Τσακανίκας Γεώργιος Δημ.
27.Φίλος Δημήτριος Παν.
+ 28.Φίλος Ευάγγελος Παν.
29.Φίλος Παναγιώτης Ευαγ.